Privacy & Disclaimer

Privacyverklaring Steunwijzer
Via de website Steunwijzer kun je het aanbod van zorgverleners vergelijken. Wanneer je informatie aanvraagt bij een zorgverlener via het contactformulier, dan registreren wij jouw persoonsgegevens. Steunwijzer acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Steunwijzer is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze diensten waaronder het aanvragen van informatie bij zorgverleners, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Aanmelden zorgverleners
Voor een goed gebruik van onze dienst dienen zorgverleners zich aan te melden. Na het aanmelden bewaren wij de gekozen gebruikersnaam (jouw e-mailadres) en de opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, informatieverstrekking en het beheren van nieuwsbrieven en informatie over jezelf.

Om je te kunnen registreren op onze website, vragen wij de volgende bedrijfsgegevens:
- bedrijfsnaam (indien een zakelijke registratie)
- NAW-gegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- naam en geslacht contactpersoon
- het IP-adres en tijdstip van registratie

Na voortgezet gebruik van de website koppelen wij aan het aldus ontstane profiel de volgende gegevens:
- jouw voorkeuren en interesses zoals opgegeven
Wij publiceren registratiegegevens niet tenzij je ons daar apart uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Klikgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beoordelingen
Steunwijzer maakt het mogelijk om deelnemende zorgverleners te beoordelen. Zodra je een beoordeling plaatst, vragen wij je om je naam en e-mailadres. Hiermee voorkomen we geautomatiseerde plaatsingen door computers. Jouw naam en e-mailadres tonen we nooit op onze website. Steunwijzer waarborgt je privacy en gebruikt je naam en e-mailadres niet voor commerciële doeleinden.
Wij zijn gerechtigd om beoordelingen te tonen op soortgelijke websites als Steunwijzer. Jouw persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan deze websites.

Verstrekking aan derden
Indien dit wettelijk verplicht is, stellen wij je profielgegevens beschikbaar aan de daartoe bevoegde autoriteiten. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan deze bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Steunwijzer heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen je een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die je achterlaat en de verwerking ervan. Hiertoe houden wij logbestanden en statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de beveiliging en de andere in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp).
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Dit kan schriftelijk via:

Steunwijzer BV
Betreft Inzageverzoek
Postbus 79
9470 AB Zuidlaren.